PDF Driver API、PDF Tool API、PDF Driver V4.1の改訂版を公開

◇ Antenna House PDF Driver V4.1 MR1を公開しました!
  Webページ:https://www.antenna.co.jp/pdv/
  改訂内容:https://www.antenna.co.jp/pdv/update-v41.html#v41mr1
 
◇ Antenna House PDF Driver API V3.1 MR1と PDF Tool API V3.1 MR1 を公開しました!
 Webページ:https://www.antenna.co.jp/ptl/
 改訂内容:https://www.antenna.co.jp/ptl/update.html#v31mr1
 評価版のダウンロード:https://www.antenna.co.jp/ptl/download.html